PWNU

PWNU

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Masa Khidmat 2013 – 2018

 

 

– SYURIAH
Rais : KH. Anwar Manshur

Wakil Rais :
1. KH. Agoes Ali Masyhuri
2. KH. Mudatstsir Badruddin
3. KH. A. Sadid Jauhari
4. Drs. KH. Abdul Matin Djawahir, SH
5. Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA
6. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH
7. KH. Yasin Asmuni
8. KH. A. Farihin Muhsan
9. Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si
10. KH. Masbuhin
11. KH. Marzuki Mustamar
12. KH. Hadi Muhammad Mahfudz
13. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, M.Si
14. KH. Anwar Iskandar

Katib : Drs. KH. Safrudin Syarif

Wakil Katib :
1.Drs. H. Masyhudi Muchtar, MBA
2.KH. Romadlon Khotib
3.KH. Muhibbul Aman
4.KH. R. Kholil As’ad
5.Dr. H. Abdussalam Nawawi, M.Ag
6.KH. Muhammad Shofiyullah
7.KH Ahmad Dzulhilmi Ghazali
8.Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA
9.KH Athoillah Sholahuddin

– TANFIDZIYAH

Ketua : KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM

Wakil Ketua :
1.KH. Abdurrahman Navis, Lc, M.HI
2.Prof. Dr. H. Shonhaji Sholeh, Dip.IS
3.Drs. Fathul Huda, MM
4.Drs. H. Hamid Syarif, MH
5.KH. Jazuli Nur, Lc
6.Dr. H. Ali Mas’ud Kholqillah, M.Ag.,M.PdI
7.Drs. H. M. Shidik AR
8.Drs. H. Nur Hadi Ridlwan, MM
9.Dr. M. Fathurrozie, SE,M.Si
10.H. Abdul Hakim
11.H. Sholeh Hayat, SH
12.H. Makruf Syah, SH, MH
13.Dr. H. Rubaidi
14.H. Edy Suyanto, dr, SpF, SH

Sekretaris : Prof. Akh. Muzakki, Grad Dip SEA, M.Ag, M.Phil, Ph.D

Wakil Sekretaris :
1.H. Nur Hidayat, S.Ag
2.Muhammad Hasan Ubaidillah, S.HI,M.Si
3.H. Husnul Yaqin, SH
4.KH. Fahrurrozi
5.Drs. H. Misbahul Munir
6.H Moch Farchan

Bendahara : Drs. H. Ec. A. Nur Hasan, MM

Wakil Bendahara :
1.H. Echwan Siswadi, SE
2.H. Rasidi
3.Ir. Muhammad Qoderi, MT
4.Drs. H. Muhammad Thoyyibun Muslim
5.Drs. H. Ahsanul Haq, M.PdI

– MUSTASYAR

1. KH Miftachul Akhyar
2. KH. Zainuddin Jazuli
3. KH. Nawawi Abdul Jalil
4. KH. Bashori Alwi
5. KH. Aziz Masyhuri
6. KH. Ihya Ulumuddin
7. KH. Jamaluddin Ahmad
8. KH. Zuhri Zaini
9. KH. Abdusshomad Bukhori
10. KH. Abdul Ghofur
11. KH. Basyir Sajjad
12. KH. R. Fakhri Abdullah Schal
13. KH. Sholeh Qosim
14. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, DEA
15. Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si
16. Drs. H. Sudjak, M.PdI
17. KH. Mas Mansur Tholhah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *